Werkwijze bewindvoering

Kennismaking
Na de telefonische of schriftelijke aanmelding bij ViaLucia wordt er binnen 2 werkdagen een afspraak met u gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis. Als u begeleiding krijgt vanuit een hulpverlenende instantie, dan is het fijn als uw begeleider ook bij dit gesprek aanwezig is. Dit gesprek zal ongeveer een uur duren.

Het kennismakingsgesprek heeft als doel om inzichtelijk te krijgen welke oorzaken er ten grondslag liggen aan de aanvraag tot beschermingsbewind, tevens wordt er een inschatting gemaakt van uw financiële situatie. Er zal u uitgelegd worden wat beschermingsbewind inhoud, welke gevolgen dit voor u als cliënt heeft en hoe de verdere procedure bij de rechtbank verloopt. U maakt kennis met de werkwijze van ViaLucia en hoort wat u van een bewindvoerder kunt verwachten.

Intake
Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat u verder wilt met ViaLucia dan maken we zo snel mogelijk een afspraak voor het intakegesprek. Dit zal in ieder geval binnen 2 weken na de kennismaking plaatsvinden. Het intakegesprek zal ongeveer 2,5 uur duren. Als u dat prettig vindt kan er ook tijdens dit gesprek een familielid of hulpverlener aanwezig zijn.

Aan de hand van het intake formulier nemen we samen allerlei vragen door om uw situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Er wordt gekeken wat er voor inkomsten bij u binnenkomen en wat voor vaste lasten u heeft. Betalingsachterstanden worden in kaart gebracht en we beoordelen of er eventueel sprake is van schuldenproblematiek. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat u uw administratie bij de hand heeft tijdens de intake, zodat we deze samen door kunnen nemen.

Tijdens het intakegesprek krijgt u de formulieren die nodig zijn om het verzoek voor onderbewindstelling in te dienen bij de rechtbank.

Het is mogelijk om deze formulieren tijdens de intake samen in te vullen. U kunt dit ook samen met familie of een hulpverlener doen.

Onderzoeksfase
Als de aanvraag voor de rechtbank is ingestuurd kan het wel 2 maanden duren voordat u door het kantongerecht uitgenodigd zult worden om de onderbewindstelling tijdens een zitting te laten bekrachtigen. Ik zal u daarbij begeleiden en bij de zitting aanwezig zijn.

Pas als de rechter de onderbewindstelling toekent kan er officieel voor u aan het werk gegaan worden. Als de situatie vereist dat er meteen stappen ondernomen moeten worden, bijvoorbeeld bij een dreigende uithuiszetting of afsluiting van energie, zal daar vanzelfsprekend naar gehandeld worden

Zodra de beschikking (uitspraak) van de rechtbank binnen is gaat de bewindvoering van start. Als eerste worden er 2 rekeningen voor u geopend bij de ING bank. Op een rekening, de beheerrekening, worden al uw inkomsten gestort en hiervan worden de betalingen van uw vaste lasten verricht. U kunt zelf van deze rekening geen geld opnemen. De andere rekening wordt leefgeldrekening genoemd. Op deze rekening krijgt u iedere week een van te voren afgesproken vast bedrag overgemaakt. Dit kunt u naar eigen inzicht uitgeven aan voeding, kleding, etc. Alle oude bankrekeningen zullen worden opgeheven zodra het eerste inkomen op de beheerrekening is gestort

Alle uitkerende instanties, werkgevers, woningbouwvereniging, energieleveranciers, zorgverzekeraars etc., worden aangeschreven om hen van de onder bewind stelling op de hoogte te brengen en het nieuwe rekeningnummer door te geven. Er wordt verzocht om alle correspondentie en communicatie in de toekomst via ViaLucia te laten verlopen en om een actueel overzicht te sturen van gedane en niet gedane betalingen. Aan de hand van deze gegevens zullen alle benodigde maatregelen genomen worden die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van uw financiën.

Beheerfase
Met de gegevens die er tijdens het intakegesprek zijn verzameld en de financiële overzichten van de diverse instanties wordt er een budgetplan opgesteld en, indien van toepassing, een schuldenoverzicht gemaakt. Het budgetplan is een overzicht van alle inkomsten en vaste lasten en dient als leidraad voor het beheer in de aankomende periode. In het budgetplan wordt duidelijk hoe uw financiële situatie er uit ziet en of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Tevens staat hierin hoeveel leefgeld er per week aan u uitbetaald wordt.

Alle inkomsten worden meegenomen in het budgetplan. Ook de toeslagen van de belastingdienst (behalve kinderopvangtoeslag), kinderbijslag en vakantiegeld. Als uit het budgetplan blijkt dat dit geld noodzakelijk is om de vaste lasten te betalen, dan wordt het hiervoor gebruikt. Indien dit niet het geval is, dan kan er een van tevoren afgesproken (extra) bedrag overgemaakt worden op de leefgeldrekening.

Aan de hand van het budgetplan wordt er een plan van aanpak gemaakt. In dit plan worden doelen gesteld voor korte en lange termijn. Waar gaan we samen naar toewerken en hoe gaan we dat bereiken?

Als het budgetplan en het plan van aanpak gereed zijn, wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt om deze samen te bespreken. Indien u aanvullingen of op- en aanmerkingen heeft, hoor ik dat graag tijdens dit gesprek. Als u instemt met het budgetplan en het plan van aanpak dan zetten we daar samen onze handtekening onder en gaan we met deze doelstellingen aan de slag.

Na een half jaar volgt er opnieuw een afspraak voor een evaluatie. We bespreken onder andere hoe de samenwerking verloopt en welke doelen we bereikt hebben. Zijn we op de goede weg of is het noodzakelijk om aanpassingen te doen?

Vanaf dat moment zal er standaard twee keer per jaar een bezoek gepland worden om de afgelopen periode te bespreken. Als u het prettig vindt dat ik tussendoor een keer extra kom, dan kan dit in overleg.