Privacy verklaring

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging
Hieronder staat omschreven hoe ViaLucia per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Gegevens delen
Lucia Olthuis, h.o.d.n. ViaLucia (hierna te noemen ‘ViaLucia’) is door de kantonrechter benoemd tot uw curator, bewindvoerder en/of mentor. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren en u op de hoogte te kunnen houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt.
Hierbij moet u denken aan:

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres; 
  • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum; 
  • Gegevens over uw gezinssituatie; 
  • Gegevens over uw inkomsten en uitgaven; 
  • Gegevens over vermogen indien van toepassing; 
  • Gegevens over schulden indien van toepassing.

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u worden bewaard en gebruikt.
Hierbij kunt u denken aan:

  • Medische gegevens en/of informatie over uw gezondheid; 
  • Informatie over uw geloofsovertuiging; 
  • Andere bijzondere gegevens die voor Hart voor Bewind noodzakelijk zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Met wie gegevens delen
Om haar werk naar behoren uit te voeren moet ViaLucia uw gegevens (of een deel ervan) delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, uitkeringsinstanties, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers die te maken hebben met uw situatie.
Gegevens worden alleen gedeeld als dit nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren. Er worden niet méér gegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk is om de taak als wettelijk vertegenwoordiger naar behoren uit te voeren.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan ViaLucia zich moet houden. Uw gegevens worden in een digitaal dossier bewaard. Het digitale dossier is opgeslagen op een externe server, in een beveiligde omgeving.

Gegevens inzien
U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden en/of onvolledigheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen. 
Inzage in uw gegevens verloopt digitaal, via Mijn Onview. De Mijn Onview inlogknop staat onderaan elke pagina van de site www.ViaLucia.nl. Mijn Onview is een beveiligde omgeving waarmee u op elk moment van de dag uw gegevens kunt inzien. Elke cliënt krijgt unieke inlogcodes voor dossierizage, tenzij expliciet anders is afgesproken omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent om dat zelf te doen. Dan worden met u individuele afspraken gemaakt over de manier waarop u op de hoogte wilt worden gesteld over welke gegevens van worden bewaard.

Gegevens beveiligen
ViaLucia neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Website
De website van ViaLucia is beveiligd met een betrouwbaar SSL certificaat. Ook de e-mails die vanuit ViaLucia worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via Mijn Onview, zijn extra beveiligd.

Klacht indienen
Als u het niet eens bent met hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem dan direct contact op met Lucia Olthuis via telefoonnummer 06 280 37 469 of stuur haar een mail via contact@vialucia.nl .

Vragen
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Lucia Olthuis via telefoonnummer 06 280 37 469 of een mail sturen naar contact@vialucia.nl